Hållbarhet

Vårt arbetssätt säkerställer övergripande att vi möter samhällets och våra kunders krav på att hållbarhet alltid ska ligga högt på agendan och vara väl integrerat i projekten.

Majoriteten av våra projekt har höga ambitioner kring hållbarhet antingen genom olika byggnadscertifieringar och/eller genom fristående hållbarhetskrav. Detta gör att vi ständigt måste utvecklas och ligga i framkant för att ett så litet avtryck som möjligt ska ske på vår gemensamma miljö.

Vi arbetar med alla befintliga certifieringssystem och vi fortsätter att implementera vårt arbetssätt vad gäller återbruk i våra entreprenader. Vi ställer därigenom krav på oss själva att ständigt öka ambitionsnivån för cirkulär materialanvändning.

BKMA
IN3PRENÖR har certifierat vårt kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbete enligt BKMA. BKMA är byggbranschens kvalitetssystem framtaget av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SP. Syftet med BKMA är att säkerställa byggnation med hög kvalitet, bra miljöprestanda och en god arbetsmiljö för alla inblandade.

Vi har rutiner för miljöstyrning för att göra det enkelt och tydligt för alla projektdeltagare gällande vad som ska utföras och när. Dessa inkluderar även mallar för avfallshantering, energieffektiv byggproduktion, resursoptimering och minskad klimatpåverkan samt miljöåtgärdsplan med riskbedömning. Här kan du läsa mer om BKMA.

GOD ARBETSMILJÖ
Vi vill att alla ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från arbetsplatsen med liv och hälsa i behåll. Våra medarbetare ska inte utsättas för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god utifrån verksamhetens förutsättningar. En bra arbetsmiljö ska bidra till att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete, en miljö som innebär frånvaro av risker och där en ärlig och öppen attityd råder.

SOCIAL HÅLLBARHET
IN3PRENÖR skapar arbetsmiljöer som människor ska trivas och växa i, arbetsmiljöer som inte ger upphov till olyckor och där ingen diskriminering ska förekomma. IN3PRENÖR bidrar också genom kravställande till goda sociala förhållanden för anlitade leverantörer.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Jämställdhet ska vara ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och innebära att kvinnor och män, oavsett bakgrund, har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Företaget strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Hållbar ekonomi handlar om att IN3PRENÖR ska gå med vinst utan bekostnad på människor och miljö. Vi ser att människors välmående och utveckling bidrar till en högre produktivitet och att god kommunikation och samarbete i projekt bidrar till högre lönsamhet.

Hållbarhetsrapport 2022

Här kan du ladda ner vår Hållbarhetsrapport för 2022.

Ladda ner