Samverkansmodellen

Vår samverkansmodell minskar projekttiderna, höjer kvaliteten och minskar kostnaderna.

Samverkan är en samarbetsform som idag är en självklarhet i byggbranschen. För IN3PRENÖR handlar samverkan om ett nära samarbete mellan alla aktörer i en byggprocess. Vår samverkansmodell innebär ett gemensamt projektgenomförande med en integrerad organisation och en arbetsprocess där tydlig målstyrning för projektering, produktion och förvaltning löper genom hela projektet.

Som stöd för vår samverkansmodell finns också vår affärsidé ”att vara en byggentreprenör som levererat totallösningar i samverkan med kunden”. Vi är övertygade om att vår samverkansmodell också bidrar till långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

IN3PRENÖRs samverkansmodell är anpassad för att driva projekt effektivt och inkluderar beställaren och övriga parter fullt ut.

 

Samverkan med IN3PRENÖR

Vi anser att ett väl genomfört samverkansprojekt har:

  • ett mål – projektet genomförs i rätt ordning mot ett gemensamt mål
  • ett lag – en integrerad gemensam organisation
  • en budget – ger ärlighet och öppenhet för projektets bästa

När vi arbetar enligt samverkansmodellen skapas en större flexibilitet kring vad som ska byggas. Samtidigt säkerställs att kunden får marknadens bästa pris, samarbetspartner och leverantörer.

En förutsättning för ett lyckat samarbete är att ärlighet, öppenhet, lojalitet och tillit finns hos samtliga projektdeltagare.

Ett första steg är en inledande workshop. Projektets nyckelpersoner lär då känna varandra och får en samsyn kring gemensamma mål och fokusområden. Ett måldokument tas fram som beskriver syftet, mål och metoder för att mäta målen. Samtidigt förbinder sig alla inblandade att leva efter måldokumentet; vad gäller t ex tidsplan, kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi. Samt att aktivt utbyta information och skapa goda samarbetsrutiner.

Öppenhet och en gemensam kunskapsbas med kunden är nyckelfaktorer i projektets alla delar, som till exempel projektering, inköp, ekonomistyrning och miljöstyrning.

För IN3PRENÖR är det en självklarhet med full ekonomisk transparens för vår kunder och omedelbar tillgång till affärs- och projektuppföljningssystem. Det finns alltid en aktuell budget och prognos som kan levereras efter kundens önskemål. Genom att tidigt i projektet systematiskt arbeta med gemensamma besiktningar, provningar, kontroller och dokumentation samt kommande överlämning av projektet för driftskedet skapas förutsättningar för att entreprenaden kan överlämnas med rätt kvalitet, till rätt kostnad, för en trygg förvaltning.