Samverkansmodellen

Vår samverkansmodell minskar projekttiderna, höjer kvaliteten och minskar kostnaderna.

Samverkan är en samarbetsform som idag är en självklarhet i byggbranschen. Det handlar om ett nära samarbete mellan beställare, entreprenör, brukare, sakkunniga och andra aktörer genom hela byggprocessen. Vår samverkansmodell innebär ett gemensamt projektgenomförande med en integrerad organisation, en samverkansinriktad arbetsprocess med tydlig målstyrning.

Samverkan med IN3PRENÖR

När vi arbetar enligt vår modell skapas en större flexibilitet kring vad som ska byggas. Större flexibilitet finns att lägga till och dra ifrån i projekten. Samtidigt säkerställs att kunden får marknadens bästa pris, samarbetspartner och leverantörer.

Hos oss inleds ett samverkansprojekt med en gemensam workshop, där kundens och projektets nyckelpersoner lär känna varandra och etablerar en samsyn kring värderingar och förhållningssätt. Utifrån workshopen tas ett måldokument fram som beskriver syftet med projektet, mål och metoder för att mäta måluppfyllelse.

Flera workshops hålls löpande under projektets gång. Öppenhet och gemensam kunskapsbas med kunden är nyckelfaktorer i projektets alla delar, som till exempel projektering, inköp, ekonomistyrning och miljöstyrning. På detta sätt går vi ifrån det traditionella sättet att driva byggprocesser där olika sinsemellan oberoende aktörer avlöser varandra under projekttiden. Projektets organisation bemannas efter den kompetens som krävs vid varje aktuell tidpunkt. Därigenom blir alla som deltar i projektet vinnare.

För IN3PRENÖR är det en självklarhet med full ekonomisk transparens för vår kund och omedelbar fysisk tillgång till affärs- och projektuppföljningssystem. Det finns alltid en aktuell budget och prognos som levereras efter kundens önskemål. Genom att tidigt i projektet systematiskt arbeta med gemensamma besiktningar, försyner, provningar, kontroller och dokumentation samt kommande överlämning av projektet för driftskedet skapas förutsättningar för att entreprenaden kan överlämnas med rätt kvalitet, till rätt kostnad för trygg förvaltning.